WAAROM DE GROENERGIE GROEP?


Toenemende vervuiling
De energieconsumptie zal naar verwachting tijdens de komende decennia blijven groeien. Door de productie en consumptie van fossiele brandstoffen zal ook de uitstoot van schadelijke gassen toenemen. Fossiele brandstoffen zorgen met name voor de uitstoot van CO2 dat het broeikaseffect versterkt en van stikstofoxiden en zwaveldioxide, die zorgen voor verzuring van lucht, water en bodem. Gebruik van duurzame energie vermindert die uitstoot van schadelijke stoffen.

Uitputting van voorraden fossiele energie
Hoewel de nu bekende voorraden van aardgas, aardolie en steenkolen nog toereikend zijn voor tientallen jaren, raken de meeste in de loop van de 21ste eeuw uitgeput. Als we niet tijdig zoeken naar alternatieve energiebronnen, dan zullen de energieprijzen steeds verder stijgen en zal Nederland en Europa steeds afhankelijker worden van buitenlandse leveranciers.

Economische redenen
Omdat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput zal raken, is het belangrijk om nu al te investeren in duurzame energiebronnen. Na 2020 zal het gebruik van duurzame energie naar verwachting sterk toenemen. Kennis over duurzame energie zou in de toekomst een belangrijk exportartikel kunnen worden.

OP WEG NAAR EEN SCHONE TOEKOMST SAMEN MET DE GROENERGIE GROEP!

Energieakkoord
Nederland heeft een grote stap gezet naar een schone toekomst. Op 6 september 2013 sloten ruim veertig partijen, waaronder de overheid, samen een Energieakkoord voor duurzame groei. De komende jaren gaan zij fors investeren in energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking.

Het Energieakkoord is daarom niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de Nederlandse economie: het levert tienduizenden nieuwe banen op, verbetert het concurrentievermogen van de industrie en vergroot de export. Onze energie moet betrouwbaar en betaalbaar blijven. Daarom moeten we meer ruimte maken voor schone, hernieuwbare energie. Dat is energie die opgewekt wordt uit bijvoorbeeld zonlicht, wind of water – bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten. Een belangrijk voordeel van schone energie is dat daarmee de uitstoot van CO2 (broeikasgas) en andere vervuilende stoffen drastisch verminderen. We dragen eraan bij dat ook onze kinderen en kleinkinderen in gezondheid en welvaart op aarde kunnen leven.

Samen voor groen
GroEnergie Groep wil samen met haar opdrachtgevers een bijdrage leveren aan de invulling van het Energieakkoord: “samen voor groen”.
Facebook